حافظ :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

دوش با من گفت پنهـان كاردانـي تيـز هـوش

وز شمـا پنهـان نشايـد كـرد سـر مـي فـروش

گفت آسـان گيـر بـر خود كارها كز روي طبع

سخت مي گيرد جهان بر مردمان سخت كوش

 

/ 0 نظر / 4 بازدید