(منطق الطیر و غزليات عطار) :

 

من نمی دانم كه مـن اهل چه ام

یـا كــدامـم، از كـجــایم؟یا كـه ام

من نه كافر نه مسـلمان مانده ام

در میـــان هــر دو حـیران مانده ام

بر من بـیــچاره ایـن در برگـشــای

ویـن ز ره افــتـاده را راهـی نـمـاى

 

************************

 

اگـر دربند خویـش آری مـرا تو

نخـواهـم كفر و دین، در بند آنم


در ایمـان گـر نیـابم از تو بویی

یـقـیـن دانـم كه در كـافرستانم

و گر در كـفـر بـویی یـابم از تو

ز ایمـان نــور بـر گـردون رسـانم

من ترا دانم نه دین نه كافری

نـگـذرم مـن زیـن، اگر تو بگذری

من تو را خواهـم ترا دانم تو را

هم تو جانم را و هم جانم تو را

/ 0 نظر / 4 بازدید