عشق :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

عشـق چـون در سينه ام بيـدار شد

از طلـب پــا تــا ســرم ايثــار شد

ايـن دگــر مـن نيستم مـن نيستم

حيف از آن عمري كه با من زيستم

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید