چينی بند زن :

سال ها پیش که کودک بودم

سر هر کوچه کسی بود که چینی ها را

بند می زد با عشق

و من آن روز به خود می گفتم :

« آخر این هم شد کار ؟! »

ولی امروز که دیگر خبری از او نیست

نقش یک دل که به روی چینی است

ترکی دارد و من

در به در

کوی به کوی

در پی بند زنی می گردم .

سینرژی : چقدر لطيف بود. شعر ا ز کيست؟

/ 1 نظر / 3 بازدید