(ديوان غزليات سعدی) :

 

از صــومـعه رخـتــم بـه خــرابـات بـرآرید

گـــرد از مـن و سـجاده و طامات برآرید

آنان كه ریاضـت كش و سجاده نشینند

گــو همچو ملك سر به سـماوات برآرید

رو ملك دوعالم به می یك شبه بفروش

گــو زهد چهل ســاله به هیهـات برآرید

تا گــرد ریا گم شــود از دامــن سـعدی

رخــتش هـــمه در آب خــــرابات بــرآرید

/ 0 نظر / 2 بازدید