آب و نان :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

اگر براي من آب ندارد ، براي تو نان دارد !

 

 

نگـذاشت بـراي شـاه حاجـي (1) درمي

شد صرف قنات و توپ ، هر بيش و كمي

نــه مــزرع دوسـت را از آن آب ، نمـي

نـه لشكـر خصـم را از آن تـوپ ، غمـي

شاعري با تخلص “ بيدل “ (2)

 

 

(1)-حاجي ميرزا آغاسي ، كه پس از قتل ناجوانمردانه ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهاني صدر اعظم دلسوز و خدمتگزار ، به صدارت رسيد .

(2)- گويا همان يغماي جندقي بوده كه اين شعر را در وصف حاجي ميرزا آغاسي سروده است و جمله معروف ايشان به مقني به صورت ضرب المثل بين مردم ايران رايج شده است  .

 

/ 0 نظر / 2 بازدید