استاد و خدا :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

دانشجویی سر کلاس فلسفه نشسته بود . موضوع درس درباره خدا بود . استاد پرسید : " آیا در این کلاس کسی هست که صدای خدا را شنیده باشد ؟ "

کسی پاسخ نداد . استاد دوباره پرسید : " آیا در این کلاس کسی هست که خدا را لمس کرده باشد ؟ " . دوباره کسی پاسخ نداد .

استاد برای سومین بار پرسید : " آیا در این کلاس کسی هست که خدا را دیده باشد ؟ " برای سومین بار هم کسی پاسخی نداد .

استاد با قاطعیت گفت : " با این وصف خدا وجود ندارد " .

دانشجو به هیچ روی با استدلال استاد موافق نبود و اجازه خواست تا صحبت کند . استاد پذیرفت . دانشجو از جایش برخاست و از همکلاسی هایش پرسید : " آیا در این کلاس کسی هست که صدای مغز استاد را شنیده باشد ؟ " .

همه سکوت کردند .

-         آیا در این کلاس کسی هست که مغز استاد را لمس کرده باشد ؟ همچنان کسی چیزی نگفت .

-         آیا در این کلاس کسی هست که مغز استاد را دیده باشد ؟

وقتی برای سومین بار کسی پاسخی نداد دانشجو چنین نتیجه گیری کرد که استادشان مغز ندارد !

 

/ 0 نظر / 4 بازدید