از نبشتن باز نتوان ايستاد و نبشته باز نتوان گردانيد :

احتياط بايد كردن نويسندگان را در هر چه نويسند، كه از گفتار  باز  توان ايستاد و از نبشتن باز نتوان ايستاد و نبشته باز نتوان گردانيد.


ابوالفضل بيهقى (تاريخ بيهقى)


/ 0 نظر / 4 بازدید