نيمايوشيج ( قرن چهاردهم ) :

مهتاب

مي تراود مهتاب

مي درخشد شبتاب ،

نيست يكدم شكند خواب به چشم كس و ليك ،

غم اين خفته ي چند

خواب در چشم ترم مي شكند ،

نگران با من ، استاده سحر

صبح مي خواهد از من

كز مبارك دم او آورم اين قوم به جان باخته را بلكه خبر

در جگر ليكن خاري ،

از ره اين سفرم مي شكند

توضيح : علي اسفندياري ، در 21 آبان 1276 شمسي در دهكده ي يوش شهرستان نور مازندران به دنيا آمد . نيما با وجود پيروي از وزن ، تساوي طولي مصرع ها را ضروري نديد و قافيه را به حساب ديگري در كار گرفت و در شعر فارسي تحولي بنيادي ايجاد كرد . با اين وجود نيمايوشيج ، از مدافعان جدي ادب و هنر اصيل ايران بود و به هردو سبك قديم و نو شعر مي سرود .

/ 0 نظر / 6 بازدید