عاشقانه-۵

 

شب عاشقان بيدل چه شبی دراز باشد

 تو بيا کز اول شب در صبح باز باشد

عجبست اگر توانم که سفر کنم ز دستت

 به کجا رود کبوتر که اسير باز باشد؟

 ز محبتت نخواهم که نظر کنم به رويت

 که محب صادق آنست که پاکباز باشد

 به کرشمه عنايت نگهی به سوی ما کن

 که دعای دردمندان ز سر نياز باشد

 سخنی که نيست طاقت که ز خويشتن بپوشم

 به کدام دوست گويم که محل راز باشد؟

 چه نماز باشد آن را که تو در خيال باشی؟

 تو صنم نمی گذاری که مرا نماز باشد

 نه چنين حساب کردم چو تو دوست می گرفتم

 که ثنا و حمد گوييم و جفا و ناز باشد

 دگرش چو باز بيني، غم دل مگوی سعدی

 که شب وصال کوتاه و سخن دراز باشد

قدمی که بر گرفتی به وفا و عهد ياران

 اگر از بلا بترسی، قدم مجاز باشد

 

سعدی به انتخاب مهندس صادق اميدوار ( خودروبلاگ )

/ 0 نظر / 4 بازدید