عاشقانه-65

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

دو ابــرو كـمـان و دو گيسـو كمند

 

بـه بـالا بـه كـردار ســرو بـلـنـد

 

دو رخ چـون عقيق يمانـي بـه رنـگ

 

دهـان چون دل عاشقـان گشته تنگ

 

روانش خـرد بـود و تـن جـان پـاك

 

تـو گفتي كـه بهره نـدارد ز خــاك

 

 

فردوسي

 

/ 0 نظر / 4 بازدید