شاعر امروز، سردرگم است :

003909.jpg

محمدعلي بهمني معتقد است، دليل اين كه ترانه امروز نسبت به گذشته طراوت ندارد، اين است كه نسلي كه امروز ترانه سرايي مي كند، نسل غم زده اي است. اين شاعر گفت: نسل امروز،  نسلي است كه درگيري سرسام آور اجتماعي و سياسي را با هم دارد و طبيعي است كه انتظار چيزي جز آن چه در ترانه امروز هست، نمي توان داشت؛ چرا كه بازتاب محيط و پيرامون آدم هاست. وي افزود: وقتي نسل امروز سرگرداني داشته باشد، جز آن را در شعرهايش نمي تواند انعكاس دهد. اين موضوع يكي از چيزهاي اوليه است كه هر آن چه در جامعه اتفاق مي افتد، در شعر انعكاس يابد. اين شاعر درباره دليل ديگر طراوت نداشتن ترانه هاي امروز تصريح كرد: با ترانه امروز، هنري نمي توان برخورد كرد؛ چون هنر تعريف آفرينش دارد، ولي در ترانه هاي امروز هيچ آفرينشي نمي بينم و همه اش ساخته شده  است. وقتي هم كه مي خواهد ساخته شود، ذهنيت خود به خود قدري به توقع جامعه برمي گردد. امروز هم روزگار ما به شكلي روزگار اندوه است كه به طور طبيعي در شعر و ترانه هم انعكاس مي يابد. وي در پايان متذكر شد: اگر در ترانه هاي نسل گذشته در نهايت غم و اندوه طراوتي ديده مي شد، به اين دليل بود كه اميدواري به آينده در آنها وجود داشت؛ ولي نسل امروز در سردرگمي عجيبي دست و پا مي زند.
 
مهدی خانيکی : چه خوش گفتی. ولی چاره برون رفت از اين معضل را در چه ميدانی ؟
/ 1 نظر / 2 بازدید
مهدی خانيکی

چه خوش گفتی. ولی چاره برون رفت از اين معضل را در چه ميدانی؟