هواى تازه :


بعضى باشند كه سلام دهند و از سلام ايشان بوى دود آيد و بعضى باشند كه سلام دهند و از سلام ايشان بوى مشك آيد، اين كسى دريابد كه او را مشامى باشد.


مولانا جلال الدين محمدبلخى (مولوى)

/ 0 نظر / 2 بازدید