بهره‌وری :

 

خواهی كه بدانی هدف از بهره وری چيست؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ايـن هـفـت شـعار اسـت تـو را يـار و مـددكـار

ب بــهـــره بــهـــتــر ز تـــلاش و هــنــر و كــار

بـا خـرج كـم و وقـت كـم و كـوشـش بـسـيــار

ه هـمـقــدمـی بـا هـمــه در عـرصــه تـولــيــد

تـا پــر شــود از زحـمــت تـــو عـــرصـــه بــازار

ر رشـــد و تــوانـايــی فــرهــنــگـی و مـالـــی

تـا فـكــر تـو افـزون شـود و سـود تـو سـرشـار

ه هــرچــه تــوانــی تــو بــكـن مـصـرف كـمتـر

تـا زان بــشــود مــكــنـت بــســـيــار پــديــدار

و وقـت شنـاسی به سـر كـار و بـه هـر جـای

تـا آنـكـه بـه مــوقـع شــوی از كـار سـبـكـبــار

ر رهــــبـــری كـــار بــه كــوتــاهـــتـــريـــن راه

تــا كــار تــو آســان شـــود و راه تــو هــمــوار

ی يــاری يــاران پــی تـــولــيـــد فــــزونـــتــــر

تــا بــهـــره‌وری بــهــر تــو بــســيــار دهد بـار

 

 

 

 

نقل از : سايت سينرژی

/ 0 نظر / 2 بازدید