شاخص توسعه انساني :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

Human Development Indicators

 

مردم ثروت واقعي هر كشوري هستند . اين جمله در ابتداي گزارش توسعه انساني سازمان ملل آمده است . اين گزارش كه از سال 1990 به بعد هر ساله منتشر مي شود ، اكنون به مرجع تمام مطالعاتي تبديل شده كه قصد دارد ميزان و جايگاه هر كشور در جهان را از نظر توسعه يافتگي نشان دهد . در ابتداي گزارش ، پس از ذكر اين نكته كه مردم ثروت واقعي هر كشور مي باشند ، آمده است :

در حقيقت ، هدف اساسي از توسعه ، گسترش آزادي هاي انساني است . در اين گزارش هدف بعدي توسعه ، افزايش توانمندي هاي افراد براي انتخاب ابزار زندگي معرفي شده است .

 

جايگاه ايران و كشورهاي نمونه در توسعه انساني

 

الف ـ رتبه توسعه انساني

نروژ (1)  ،  ژاپن (9) ، كويت (44) ، عربستان (77) ، تركيه (88) ، ايران (101) ، مصر (120)

 

ب ـ نرخ باسوادي ( درصد )

نروژ و ژاپن (100) ، تركيه (5/86) ،كويت (9/82) ، عربستان (9/77) ، ايران (1/77) ، مصر (6/55)

 

ج ـ نرخ اميد به زندگي ( سال )

ژاپن (5/81) ، نروژ (9/78) ، كويت (5/76) ، عربستان (1/72) ، ايران (1/70) ، مصر (6/68) ، تركيه (4/70) ، متوسط جهاني (9/66)

 

د ـ درآمد سرانه بر اساس قدرت خريد ( دلار )

نروژ (36600) ، ژاپن (26940) ، كويت (16240) ، عربستان (12650) ، ايران (6690) ،

تركيه (6390) ، مصر (3810) ، متوسط جهاني (7804)

 

محمد ابراهيمي ، همشهري 10 مردادماه 1383

 

/ 0 نظر / 2 بازدید