عاشقانه-۷

 

منزل عشق از جهانی ديگرست

 مرد عاشق را نشانی ديگرست

 

 بر سر بازار سربازان عشق

 زير هر داری جوانی ديگرست

 

 عقل می گويد که اين رمز از کجاست؟

 کاين جماعت را نشانی ديگرست

 

 بر دل مسکين هر بيچاره ای

 شاه را گنج نهانی ديگرست

 

 اين گدايانی که «اين دم» می زنند

 هر يکی صاحبقرانی ديگرست

 

سعدی به انتخاب مهندس صادق اميدوار ( خودروبلاگ )

/ 3 نظر / 3 بازدید
FLuenCy

به منم لینک میدی ؟

صادق

سلام مهندس جان. شما داريد با اشعاري که می نويسيد صفا می کنيد ما هم در کنار شما. در ضمن محبت و لطف شماست که ما را جلد وبلاگتان کرده است، حالا این را از مولوی داشته باشید: عاشقان را هر زمانی مردنی است/ مردن عشاق خود يکنوع نيست/ او دو صد جان دارد از نور هدی/ وان دو صد را ميکند هر دم فدا/ گر بريزد خون من آن دوست رو/ پای کوبان جان بر افشانم بر او/ آزمودم مرگ من در زندگی است/ چون رهم زين زندگی پايندگی است/ اقتلونی اقتلونی يا ثقات/ ان فی قتلی حيوه فی الحيوه/...پارس گو گر چه تازی خوشتر است/ عشق را خود صد زبان ديگر است