خيام :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

آن قصـر كه جمشيد در او جـام گرفت

 

آهـو بـچه كـرد و روبــه آرام گـرفت

 

بـهرام كـه گـور مي گرفتي همه عمـر

 

ديدي كـه چگونه گـور بهرام گرفـت ؟

 

/ 0 نظر / 4 بازدید