محتشم کاشانی :

 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است

باز اين چه نوحه  و  چه  عزا  و  چه  ماتم  است

اين   صبح    تيره   باز    دميد    از    كجا    كزو

كار  جهان  و  خلق  جهان  جمله  در هم    است

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ترجيع بند 12 بندي معروف محتشم

 

حسان به انتخاب سينرژی :

هلال   ماه  محرم   گشوده   آغوشش

مگر ز وصف حسينم که گفته در گوشش

عجب  عزای غريبی بود که صدها سال

 گذشته است و جهانی بود سيه پوشش

/ 2 نظر / 4 بازدید
darya

سلام مهربان ابي...............

سينرژی

هلال ماه محرم گشوده آغوشش ... مگر ز وصف حسينم که گفته در گوشش ... عجب عذای غريبی بود که صدها سال ... گذشته است و جهانی بود سيه پوشش .... (حسان)