حکيم عمر خيام :

گويند روزی نوشين روان از بابک عارض پرسيد : از سلاحداران کدام نامبردارترند ؟

گفت : خداوندان کمان و تير ( از آن که ) همه تنشان دل باشد و همه دلشان بازو و همه بازوشان کمان و همه کمانشان تير و همه تيرشان دل دشمن .

 

نوروزنامه

/ 0 نظر / 4 بازدید