حافظ :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

عمري است تا من در طلب ، هر روز كامي مي زنم

دسـت شفاعـت هـر زمـان ، در نيكنامـي مي زنم

بـي مـاه مهـرافـروز خـود ، تـا بگذرانـم روز خـود

دامـي به راهـي مي نهم ، مرغي به دامي مي زنم

 

/ 0 نظر / 3 بازدید