ستاره اي بدرخشيد و ماه مجلس شد :

ستاره اي بدرخشيد و ماه مجلس شد

                                    دل رميده ما را انيس و مونس شد

نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت

                                 به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

به بوي او دل بيمار عاشقان چو صبا

                              فداي عارض نسرين و چشم نرگس شد

بصدر مصطبه ام مي نشاند اكنون دوست

                                گداي شهر نگه كن كه مير مجلس شد

خيال آب خضر بست و جام اسكندر

                               به جرعه نوشي سلطان ابو لفوارس شد

طربسراي محبت كنون شود معمور

                                   كه طاق ابروي يار منش مهندس شد

لب از ترشح مي پاك كن براي خدا

                                      كه خاطرم به هزار گنه مسوس شد

كرشمه تو شرابي به عاشقان پيمود

                                كه علم بي خبر افتاد و عقل بيحس شد

چو زر عزيز وجود است نظم من آري

                                       قبول دولتيان كيمياي اين مس شد

 ز راه ميكده ياران عنان بگردانيد     چرا كه حافظ از اين راه رفت و مفلس شد

                           

میلاد حضرت محمد (ص) از مهم ترین حوادث تاریخ تمدن انسانی است

/ 0 نظر / 2 بازدید