ايران وطن روحاني من است :

زبان و ادبيات فارسي و بزرگان نام آورش هماره شيفتگاني را به سمت مرزهاي ايران کشانده است تا پس از تکميل آموخته ها و دانسته هاي خود مسووليت کرسي هاي زبان فارسي در دانشگاه هاي معتبر جهان را بر عهده بگيرند. . . >>>

/ 0 نظر / 4 بازدید