مسعود سعد سلمان ( قرن پنجم ) :

اي آنكه هميشه هر كجا هستم

بر خوان سخاوت تو مهمانم

بي جرم نگر كه چون در افتادم

داني كه كنون چگونه حيرانم

توضيح : مسعود سعد سلمان ، هرگز مدح شاهان نگفت و مدت زيادي از عمر خويش را در زندانهاي شاهان و دور از همسر و فرزندان خود گذراند . حبسيات ( شعرهايي كه در زندان سروده ) اين شاعر مشهور است .

/ 1 نظر / 3 بازدید
نيلوفر

درباره مسعودسعدسلمان