حافظ :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

رنــدان تشنه لـب را آبـي نمي دهـد كس

 

گـويـا ولـي شناسان رفتند از ايـن ولايـت

 

در زلـف چـون كمنـدش اي دل مپيچ كانجا

 

سـرها بـريـده بيني ، بي جـرم و بي جنايت

 

/ 0 نظر / 2 بازدید