عاشقانه-78

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

عيب رنـدان مـكـن اي زاهـد پاكيـزه سرشـت

 

كـه گـنـاه دگـران بـر تـو نخواهـنـد نـوشـت

 

مـن اگـر نيكـم و گـر بـد تـو بـرو خـود را باش

 

هـر كسـي آن درود عـاقبـت كــار كـه كشـت

 

هـمـه كـس طالب يـارند چـه هشيار چـه مست

 

همه جـا خانـه عشـق ست چه مسجد چه كنشت

 

 

حافظ

 

/ 0 نظر / 3 بازدید