مهدي اخوان ثالث ( معاصر ) :

سلامت را نمي خواهند پاسخ گفت ، سرها در گريبان است

كسي سر بر نيارد كرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را

نگه جز پيش پا را ديد نتواند

كه ره تاريك و لغزان است

و گر دست محبت روي كس يازي ،

به اكراه آورد دست از بغل بيرون

كه سرما سخت سوزان است

/ 1 نظر / 2 بازدید