جبران خليل جبران :

 

شما آنچه را گفته مي شود باور مي كنيد . ناگفته ها را باور كنيد ،

زيرا سكوت آدمي به حقيقت نزديك تر است تا گفته هايش .

من نمي توانستم سخن بگويم ،

بنا بر اين به سكوت پناه بردم كه تنها زبان دل آدمي است .

 

/ 0 نظر / 4 بازدید