حافظ :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

گـر چـه افتاد ز زلفـش گـرهـي در كـارم

 

همچنان چشـم گشـاد از كرمـش مي دارم

 

به طرب حمل مكن سرخي رويم كه چو جام

 

خـون دل عكس برون مي دهد از رخسارم

 

/ 0 نظر / 5 بازدید