من دعا می کنم از عمق وجود :

من دعا می کنم از عمق وجود :

" گریه تان از سر شوق

خنده تان از ته دل

کسب تان پر رونق

کار شیطان صفتان بی رونق

رودهاتان جاری

دشت هاتان همه سبز

من دعا می کنم از عمق وجود

سفره هاتان پر نان

چشمه هاتان جوشان

شب تان مهتابی

روزتان آفتابی

شهر در جوش و خروش

آسمان هم آبی

و به قول سهراب :

- گاوهاتان همه شیر افشان باد

دست حق یاور با ایمان باد "

 

سید فتح الله صدری زاده

 

/ 0 نظر / 5 بازدید