مولوي :

قوم به حج رفته

 

اي قوم به حج رفته ، كجاييد ، كجاييد

معشوق همين جاست ، بياييد ، بياييد

معشوق تو همسايه ي ديوار به ديوار

در باديه سرگشته شما در چه هواييد

گر صورت بي صورت معشوق ببينيد

هم خواجه و هم خانه و هم كعبه شماييد

ده بار از آن راه بدان خانه برفتيد

يك بار از اين خانه بر اين بام برآييد

آن خانه ي لطف است ، نشان هاش بگفتيد

از خواجه ي آن خانه نشاني بنماييد

يك دسته ي گل كو اگر آن باغ بديديد

يك گوهر جان كو اگر از بحر خداييد

با اين همه ، آن رنج شما گنج شما باد

افسوس كه بر گنج شما پرده شماييد

 

به انتخاب مهندس صادق ( صنعت خودروسازی ) :

به  طواف  کعبه  رفتم  به  حرم  رهم  ندادند

 که تو در برون چه کردی که درون خانه آيی؟

/ 2 نظر / 4 بازدید
صادق

سلام. به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند/ که تو در برون چه کردی که درون خانه آيی؟