عاشقانه-45

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

هـر جـان كـه بود ، برتر از آن باشي تو

بخريده امت بـه جـان ، گـران باشي تو

هـر جـاي ، مـرا بـه جاي جان باشي تو

اي دوست ، به جان ، نه رايگان باشي تو

 

مسعود سعد سلمان

 

/ 0 نظر / 4 بازدید