مولوي ( قرن هفتم ) :

زنده شدم

مرده بدم زنده شدم ، گريه بدم خنده شدم

دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدم

گفت كه سرمست نه اي ، رو كه از اين دست نه اي

رفتم و سرمست شدم ، وز طرب آكنده شدم

شاعرانه ها :

گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم

در طلب بال و پرش رفتم و پر کنده شدم

/ 1 نظر / 4 بازدید
تكتم

گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم / در طلب بال و پرش رفتم و پر کنده شدم