هفت وادي (مرحله) عرفان ايرانی :

طلب، عشق، معرفت، استغناء، توحيد، حيرت، فنا.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

گـفـت مــا را هـفـت وادي در ره اسـت   چون گـذشـتـي هـفت وادي، درگه است

وا نـيـامـد در جـهـان زيــن راه کــــس    نـيـسـت از فـرسـنـگ آن آگــــاه کــــس

چون نـيـامــد بــاز کــس زيــن راه دور   چـون دهـنـدت آگـــهـــي اي نــــاصــبــور

چـون شدنـد آنـجـايـگـه گـم سـر بسر   کــي خــبــر بــازت دهــد از بــي خــــبــر

هـسـت وادي طــلــب آغــــاز کــــــار    وادي عـشق اسـت از آن پـس، بي کنار

پـس سـيـم واديـسـت آن مـعــرفـت    پـس چـهـارم وادي اسـتـغـنـي صــفــت

هـسـت پـنـجـم وادي تـوحـيـد پــاک   پـس شـشـم وادي حـيــرت صـعـب نـاک

هـفـتـمـيـن، وادي فـقـرست و فـنـا   بــعــد از ايــن روي روش نــــبـــود تـــــرا

در کشش افـتـي، روش گـم گرددت   گـــر بــود يــک قــطــره قــلــزم گــــرددت

 

 

            « شيخ فريدالدين محمد عطار نيشابوري»

/ 0 نظر / 2 بازدید