محتسب و مست :

.

محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت

مست گفت ای دوست این پیراهن است افسار نیست

  گفت مستی زان سبب افتان و خیزان می روی

 گفت جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست

  گفت می باید ترا تا خانه قاضی برم

  گفت رو صبح آی قاضی نیمه شب بیدار نیست

  گفت نزدیک است والی را سرای آنجا شویم

  گفت والی از کجا در خانه خمار نیست

   گفت تا داروغه را گوییم در مسجد بخواب

  گفت مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست

  گفت دیناری بده پنهان و خود را وارهان

  گفت کار شرع کار درهم و دینار نیست

   گفت از بهر غرامت جامه ات بیرون کنم

  گفت پوسیدست جز نقشی ز پود و تار نیست

  گفت آگه نیستی کز سر در افتادت کلاه

  گفت در سر عقل باید بی کلاهی عار نیست

  گفت می بسیارخوردی زان چنین بی خود شدی

  گفت ای بیهوده گو حرف کم و بسیار نیست

  گفت باید حد زند هشیار مردم مست را

  گفت هشیاری بیار اینجا کسی هشیار نیست

 پروین اعتصامی:

 پروین اعتصامی فرزند میرزا یوسف آشتیانی (اعتصام دختر اعتصام الملک). در 25 اسفند 1285 ه.ش در تبریز به دنیا آمد.میرزا یوسف خان اعتصام الملک، خود از رجال اهل ادب و فرهنگ بود که بعد از تحصیل علم و ادب به چاپ و نشر آثار فرهنگی همت گماشت. وی در 1318 ه.ق، کتاب تحریر المرأة (آزادی زنان) تألیف قاسم امین مصری را که درباره حقوق و آزادی زنان بود به فارسی ترجمه و به نام تربیت نسوان در تبریز چاپ کرد. پروین اعتصامی با طبعی لطیف در محضر پدرش با عوالم ادب و فرهنگ آشنایی پیدا کرد.وی ازدواجی ناموفق داشت که بعد از جدایی از همسرش که با روحیات و عواطف او بیگانه بود به چاپ دیوان اشعارش همت گماشت. ملک الشعرا بهار بر آن مقدمه ای ستایش آمیز از شعر او نوشته است. منتقدان و ستایشگران شعر او علاوه بر محمد قزوینی، علی اکبر دهخدا، سعید نفیسی، لطفعلی صورتگر و بسیاری از بزرگان اهل ادب هستند...اشعار پروین شامل گونه های مختلف، قصیده، مثنوی و قطعات است. وی در این قالب ها گاه به بیان احساسات خود می پردازد و از زبان همه چیز سخن می گوید. او در قطعات خود مهر مادری و احساسات لطیف خود را از زبان مادران فقیر، بیچارگان، طیور، چشم، مژگان، دام و دانه، مور و مار، سوزن و پیرهن، دیگ و تاوه، خاک و باد، مرغ و ماهی، صیاد و مرغ، شبنم، ابر و باران، کرباس و الماس، کوه و کاه و ... بیان می کند. او در تمامی آیات خداوندی و جلوه های هستی روحی می بیند که درکی از عالم هستی و اطراف خود دارد.روحش شاد و یادش گرامی

/ 0 نظر / 8 بازدید