حافظ :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

عيب رنـدان مكن اي زاهد پاكيزه سرشت

كـه گـناه دگـران بـر تـو نخواهند نوشت

من اگر نيكـم و گر بـد ، تو برو خود را باش

هـر كسي آن درود عاقبت كـار كـه كشت

 

مــزرع سـبز فـلـك بينم و داس مـه نـو

يـادم از كشتـه ي خويش آيـد و هنگام درو

 

/ 0 نظر / 4 بازدید