به استقبال بهار-1

.

بهار و گل، طرب انگیز گشت و توبه شکن
    به شادی رخ گل، بیخ غم ز دل برکن
    رسید باد صبا غنچه در هوا داری
    ز خود برون شد و بر خود درید پیراهن
    طریق صدق بیاموز از آب صافی دل
    به راستی طلب آزادگی ز سرو چمن
    صفیر بلبل شوریده و نفیر هزار
    برای وصل گل آمد برون ز بیت حزن

حافظ

/ 0 نظر / 5 بازدید