به شاعری گفتند شعری بخوان ! . . . :

گفت : از متقدمین یا متاخرین ؟

گفتند : از متاخرین

گفت : به فارسی بخوانم یا عربی ؟ !

گفتند : به فارسی

گفت : قصیده بخوانم یا غزل ؟

گفتند : غزل

گفت : رزمی باشد یا بزمی ؟

گفتند : بزمی

گفت : عاشقانه یا عارفانه ؟

گفتند : عاشقانه

گفت : حقیقی باشد یا مجازی ؟ . . .

گفتند : غلط کردیم ! برای امروزمان همین مقدار کفایت می کند !

/ 0 نظر / 5 بازدید