تجربه ها و تحقيقات على نصيريان :

209718.jpg

على نصيريان تجربه ها و تحقيقات خود پيرامون نمايشنامه نويسى و شيوه هاى نمايش ايرانى را در قالب كتاب تماشاخانه عرضه مى كند.
به گزارش ايران تئاتر كتاب تماشاخانه شامل هشت نمايشنامه افعى طلايى، بلبل سرگشته، سياه، نگار، رؤيا، لونه شغال، بنگاه تئاترال و دو مقاله امور اجرايى نمايش هاى تخت حوضى و نمايش تخت حوضى است. نصيريان در اين كتاب نوشته: «در اين نمايشنامه ها سياه مشق هاى سالهاى ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۰ من است كه در همان زمان دستمايه كارهاى نمايشى ام بود. البته اين متن ها در اجرا قوام مى آمد و شكل مى گرفت، متن به تنهايى نمى تواند گوياى نمايش باشد. اما به هر حال خواندنش خوب است.»
على نصيريان سالهاى درازى در نمايش هاى سنتى ايرانى حضور داشته و نمايش هاى بسيارى را با اين شكل روى صحنه آورده است. بلبل سرگشته، افعى طلايى به گوش بسيارى از علاقه مندان قديمى تئاتر آشناست. نصيريان گفت: «اين كتاب شامل نمايشنامه هاى قديمى من است و چون مى خواستم خوانده شوند، تصميم گرفتم آنها را جمع كرده و در يك كتاب چاپ كنم. هر كارى در زمان خودش مطرح مى شود اما مى توان آن را در زمان هاى بعد نيز مورد تحليل و ارزيابى قرارداد.»
اين پيشكسوت عرصه نمايش كه سالهاست از اين عرصه دورشده براى جوانان از مسؤولين امكانات مالى درخواست مى كند تا بتوانند كارهاى خود را كامل كنند.
/ 0 نظر / 2 بازدید