چشم نرگس :

 

نفس باد صبـا مشک فشان خواهـد شد

عـالـم پيــر دگـربـاره جــوان خـواهـد شـد

ارغـوان جـام عقيقی به سمن خواهـد داد

چشم نرگس به شقايق نگران خواهد شد

اين تطاول کـه کشيد از غـم هجران بلبل

تـا سـراپـرده گـل نعـره زنـان خواهـد شد

گـل عزيز است عنيمت شمريدش صحبت

که به باغ آمد از اين راه و از آن خواهد شد

 

حافظ

/ 0 نظر / 5 بازدید