( حافظ ) :

 

خــم زلــف تـو دام كــفــر و دیـن است

ز كـارســتـان او یـك شــمـه ایـن است


جمالت مـعـجــز حســن اســت لیـكـن

حـدیـث غـمـزه ات سـحـر مـبـین است

بـرآن چــشــم سـیـه صــد آفــریـن باد

كه در عاشق كشی سحرآفرین است

ز چـشـم شــوخ تو جـان كـی توان برد

كه دایـم بـا كـــمـان انـدر كمـیـن است

عـجـب عـلـمیسـت علم هیئت عشق

كه چـرخ هشـتمش هفتـم زمین است


تـو پـنـداری كـه بـدگـو رفـت و جان داد

حسـابـش بـا كـــرام الــــكاتبـیـن است

/ 0 نظر / 4 بازدید