استاد شهريار ( معاصر ) :

راه زندگاني

جواني شمع ره كردم كه جويم زندگاني را

نجستم زندگاني را و گم كردم جواني را

كنون با بار پيري ، آرزومندم كه برگردم

به دنبال جواني ، كوره راه زندگاني را

به ياد يار ديرين ، كاروان گم كرده را مانم

كه شب در خواب بيند ، همرهان كارواني را

/ 0 نظر / 6 بازدید