عاشقانه - 105

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

اگــر آن تـرك شيـرازي بـه دسـت آرد دل مــا را

 

بـه خـال هنـدويش بخشـم سمـرقنـد و بـخـارا را

 

من از آن حسن روز افزون كـه يوسف داشت دانستم

 

كـه عشـق از پـرده ي عصمـت بـرون آرد زليخـا را

 

 

حافظ

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
پرستو

زنده باشید و روزگار بر وفق مراد.