گزيده ي اشعار مولوي-8

گفت  معشوقی  به  عاشق  كاي فتي

تو  به  غربت  ديده ای   بس   شهرها

گو كدامين شهر از آنها خوش تر است ؟

گفت :  آن شهري كه در آن دلبر  است

خوش تر  از  هر  دو  جهان  آن جا  بود ،

كه     مرا     با     تو    سر    سودا     بود

/ 1 نظر / 5 بازدید