علي اكبر دهخدا ( قرن چهاردهم ) :

ياد آر ز شمع مرده ، ياد آر !

اي مرغ سحر ! چو اين شب تار

بگذاشت ز سر سياه كاري

وز نفحه روح بخش اسحار

رفت از سر خفتگان خماري

بگشود گره ز زلف زرتار

محبوبه نيلگون عماري

يزدان به كمال شد پديدار

و اهريمن زشت خو حصاري

ياد آر ز شمع مرده ! ياد آر !

/ 0 نظر / 4 بازدید