عاشقانه-143 :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

مـكن كاري كـه بر پا سنگت آيو

 

جـهان بـا ايـن فراخي تنگت آيو

 

چو فردا نومه خونان نومـه خونند

 

چو بيني نومه ي خـود ننگت آيو

 

 

باباطاهر

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید