نوروز در رباعیات خیام


برچهــــره‌ي گل نسيم نـــــوروز خـــــوش است 

در صحن چمــــن روي دل‌افروز خـــــــوش است

از دي که گذشت هرچه گويي خــــوش نيست

خوش باش و ز دي مگو که امروز خــوش است

***

روزي‌ست خوش و هوا نه گرم است و نه سرد

ابـــــــــر از رخ گلـــــزار همــــي‌شويــــــد گــــرد

بلبـــــــــل بـــــــــــــه زبان پهلوي با گـــــــل زرد

فــــــــرياد همي زند کـــــــه: مي‌بايــد خـــــورد

 ***

چــــــون لاله به نــــوروز قـــدح گيـــــر به دست

با لاله رخـــــــــي اگـــــر تــــــرا فــــرصت هست

مي نـــــــوش بـــه خـــرمي، که اين چرخ کبـود

ناگــــــاه تــــــــرا چـــو خــــــاک گردانـــــد پست

 ***

چــــون ابــــر بـــه نـــــوروز رخ لالــــه بشست

برخيـــــــز و به جـــــــام باده کن عــزم درست

کــــاين سبزه کــــــه امروز تماشاگــــه توست

فـــــردا همـــــه از خاک تـــو برخواهــــد رست

خيام

n-Khayam.jpg


/ 0 نظر / 54 بازدید