شعر و شاعری :

از آقای ع. شکرچیان متخلص به "شکر" پرسیدیم:" تازه چه سروده ای؟"
گفت: مدتی است شعر و شاعری را کنار گذاشته ایم." پرسیدیم:"چرا؟"

گفت:" شعر عاشقانه که می گوییم، از آن برداشت سیاسی می کنند و می گویند کودتای خزنده کرده ای. شعر سیاسی هم که می گوییم، از آن برداشت عاشقانه می کنند و می گویند دست به تهاجم فرهنگی زده ای." . . . ( ادامه )

/ 0 نظر / 4 بازدید