غم عشق :

 

ديـدی ای دل که غـم عشق دگربار چه کرد

چـون بشـد دلبـر و بـا يـار وفــادار چـه کــرد

آه از آن نرگس جـادو کـه چـه بازی انگيخت

واه از آن مست که با مردم هشيار چه کرد

 

 

حافظ

/ 0 نظر / 2 بازدید