وعده اميد به انسان نااميد :

<<<< . . .

 پوپوليسم،  بيانگر سياستى است كه به طور مستقيم با حرف‌هاى مردم جهت‌گيرى مى‌كند. پوپوليست‌ها به نارضايتى‌هاى مردم چنگ انداخته  و راه‌حل‌هاى  آسانى را ارائه مى‌دهند كه با پيش‌داورى‌هاى مردم مطابق و همساز باشد. اين افراد به جاى راه‌حل‌هاى درست و حساب شده، به هيجان‌هاى مردم رجوع نموده و حرف‌هاى باب طبع مردم مى‌زنند. پوپوليست‌ها برنامه‌هاى پايه‌اى براى رفع مشكلات ندارند.

مردمى كه فكر و سابقه سياسى ندارند، به سرعت فريب پوپوليست‌ها را خورده و مدتى اسير آنها مى‌شوند. هنر پوپوليست‌ها در اين است كه براى مسايل پيچيده، نسخه‌هاى از پيش تهيه شده مى‌آورند، چرا كه هدف آنها كسب و حفظ قدرت است.


 اگر سياستمداران در سخن، با خواست و عمل خود نيازهاى مردم را پيگيرى كنند، دموكرات هستند. اما خواست و فكر مردم يكدست و يكپارچه نيست و از اين رو، ممكن است فرصت طلبان،عوام فريبان و جزم‌گرايان با استفاده از شرايط، خود را نماينده مردم معرفى نمايند. تا هنگامى كه گفتمان دموكراتيك كاركرد داشته باشد،پوپوليست‌ها هيچ شانسى براى قدرت ندارند. اگر احزاب دموكراتيك اتحاد عمل و نيروى كافى نداشته باشند، راه براى پوپوليسم باز مى‌شود. پوپوليسم يعنى ناتوانى دموكرات‌ها.


پوپوليسم بيش از آنكه يك ايدئولوژي و حتي استراتژي سياسي باشد، يك وضعيت اجتماعي است، كه تلفيقي از ناآگاهي مردم و سودجويي نخبگان از مفهوم دموكراسي است. به عبارت دقيق‌تر، جماعتي كه به عنوان موتور تحولات اجتماعي در جامعه با وضعيت پوپوليستي عمل مي‌كنند، يك جمع كه داراي يك سازماندهي مدني باشد، نيست، بلكه توده‌اي بي‌شكل است كه ناگهان از شعاري، از كسي، يا به خاطر هدفي ايده‌آل و آرماني به پاخاسته است.

در اين وضعيت است كه فرد يا جرياني كه اين موج اجتماعي را همسو با خواست،اهداف و منافع خويش مي‌بيند،موج سواري را آغاز مي‌كند و امكان از ميدان به دركردن رقبا و تثبيت يا تحكيم قدرت خويش را مي‌يابد. در جوامعي كه مناسبات دموكراتيك، نهادينه شده باشد، امكان اعمال اين سياست‌ها بسيار اندك است؛ چرا كه حتي اگر آن جريان موج سوار واقعا نماينده خواست اكثريت جامعه باشد، باز هم مجاز نيست كه حقوق اقليت را رعايت نكند. چه رسد به آنكه اين وضعيت اجتماعي را زمينه حذف رقبا قراردهد.

منابع:
1.  سوسن شريعتي. پوپوليسم‌، خيزشي براي تشخص.منبع: اينترنت.
2. پل تارگارت.پوپوليسم.حسن مرتضوي.انتشارات آشيان.چاپ اول.1381
3. شهاب اسفندياري. پوپوليسم به مثابه چماق.روزنامه رسالت.شماره 5852.
4. سعيد حجاريان.سوءدموكراسي .منبع: اينترنت.
5.  محمد جواد روح.آفت پوپوليسم.منبع: اينترنت.
6 -www.lotfipurs siteg.com
7 -www.iketab.com
8 - www.dari.com
9 - www.populism.com

      

 

مطالب مرتبط

پوپوليسم آمريكايي 

مردم‌گرايي‌ يا عوام‌زدگي؟ 

پوپوليسم مردان كوچك

/ 0 نظر / 48 بازدید