باد سحرگهي :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

نسيم بـاد صبـا دوشــم آگـهـي آورد

كه روز محنت و غم رو به كوتهي آورد

بـه مطربان صبوحي دهيم جامه چاك

بدين نـويـد كـه بـاد سحـرگهي آورد

 

حافظ

 

/ 0 نظر / 4 بازدید